System wspierania pracy z uczniem zdolnym

System wspierania pracy z uczniem zdolnym
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Słupsku

 

 1. Identyfikowanie ucznia zdolnego:
  1. Przeprowadzanie testów określających poziom umiejętności i wiadomości
  2. Podział uczniów na grupy adekwatnie do kompetencji językowych
  3. Obserwacja potencjału uczniów na lekcji
  4. Wymiana informacji o uczniach między nauczycielami
  5. Rozmowy z rodzicami uczniów
  6. Prowadzenie przez wychowawców rejestru uczniów zdolnych
 2.  Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym:
  1. Bieżąca informacja zwrotna w trakcie zajęć i opieka nauczyciela prowadzącego
  2. Opracowywanie przez ucznia prezentacji
  3. Prowadzenie przez uczniów fragmentów lekcji – stworzenie koncepcji ucznia- asystenta
  4. Zachęcanie do czytania fachowych czasopism i literatury
  5. Zwiększanie wymagań
  6. Przygotowywanie trudniejszych, dodatkowych zadań, dodatkowe prace domowe, zadania długoterminowe
  7. Samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania
  8. Realizacja zadań o charakterze interdyscyplinarnym
  9. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, projektach, zawodach, turniejach itp.
 3. Sposoby pracy z uczniem zdolnym:
  1. Opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym
  2. Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć specjalistycznych
  3. Prowadzenie zajęć w ramach Indywidualnego Toku Nauczania
  4. Organizowanie konsultacji grupowych lub indywidualnych
  5. Wdrażanie ucznia do roli lidera zespołu
  6. Przygotowywanie dodatkowych zadań
  7. Wykorzystywanie technologii informacyjnych
  8. Organizowanie wycieczek edukacyjnych i naukowych
  9. Spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki
  10. Organizacja pikniku naukowego
  11. Organizacja projektu edukacyjnego
  12. Utworzenie oddziału w liceum o profilu „uniwersyteckim”
 4. Prezentacja osiągnięć uczniów:
  1. Prezentacja osiągnięć uczniów na szkolnej stronie internetowej
  2. Prezentacja osiągnięć uczniów w mediach lokalnych, a także mediach krajowych
  3. Prezentacja osiągnięć uczniów w czasie uroczystości szkolnych
  4. Prezentacja osiągnięć uczniów w czasie spotkań z rodzicami
  5. Listy pochwalne adresowane do rodziców
  6. Prowadzenie szkolnego rejestru olimpijczyków – gabloty ze zdjęciami i osiągnięciami na szkolnych korytarzach
  7. Przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
  8. Wnioskowanie o stypendia naukowe do Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta, Marszałka, Ministra itp.
  9. Przyznawanie tytułu Absolwenta Roku oraz Srebrnej Tarczy Mickiewiczowskiej
 5. Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia zdolnego:
  1. Współpraca z Akademią Pomorską
   • Instytut Matematyki
   • Instytut Zdrowia
   • Instytut Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej
   • Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku
  2. Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego w Słupsku
  3. Pierwsze Uniwersyteckie Gimnazjum w Nowogrodzie Wielkim (Rosja)
  4. Uniwersytet Gdański Wydział Biologii
  5. Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  6. Uniwersytet Gdański
  7. Politechnika Gdańska
  8. Politechnika Koszalińska
  9. WAT Warszawa
  10. Młodzieżowa Rada Miasta
  11. Radio Koszalin
  12. Agencja Narodowa Programu Erasmus
  13. Teatr Historyczny Krzysztofa Góreckiego
  14. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  15. Ośrodek Polskiego Centrum Mediacji w Słupsku
  16. Szkoła Odkrywców Talentów
 6. Ewaluacja systemu:
  1. obserwacje kadry kierowniczej szkoły
  2. wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami
  3. ankiety
  4. wyniki w nauce
  5. dyskusja, rozmowa
  6. sprawozdanie nauczycieli
  7. osiągnięcia uczniów i nauczycieli na szczeblu szkoły, miasta, regionu kraju
  8. wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych


opracowały: Justyna Szczypek i Magdalena Pacholska

 

Do pobrania:

System wspierania pracy z uczniem zdolnym - format PDF

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica