ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH 2018/2019

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2018/2019

Dzień

Tematyka posiedzenia Rady Pedagogicznej

27.08.2018

Poniedziałek g. 9.00

· Opiniowanie 1 aneksu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2018/2019, Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018,

· Analiza sytuacji naboru na rok szkolny 2018/2019,

· Praca warsztatowa RP: Wypracowanie regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

31.08.2018

Piątek g. 9.00

· Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018,

· zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018

· zatwierdzenie wniosków ITN

· przedstawienie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły

· przypomnienie zasad funkcjonowania e-dziennika – odp. administrator szkolny

· zatwierdzenie planów pracy zespołów samokształceniowych, biblioteki, Samorządu Uczniowskiego

· szkolenie dot. zasad ewakuacji szkoły w przypadku zagrożenia

19.09.2018

Środa g. 15.15

· analiza sytuacji uczniów klas programowo najniższych: warunki bytowe, stan zdrowia, zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia

· prezentacja planu finansowego szkoły (opinia RP)

· zaopiniowanie i zatwierdzenie składu osobowego komisji socjalnej

· przypomnienie zasad organizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum - K. Mielczarek

· zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi (opcja)

· prezentacja wyników ankiety dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum i LO

· dostosowania do egzaminu gimnazjalnego

24.10.2018

Środa g. 15.15

· Rada Pedagogiczna

21.11.2018

Środa g. 15.15

· Rada Pedagogiczna

12.12.2018

Środa g. 15.15

· Rada Pedagogiczna

9.01.2019

Środa g. 15.15

· klasyfikacja semestralna klas gimnazjalnych i licealnych

· prezentacja sprawozdania i preliminarza wydatków komisji socjalnej (opinia)

· dostosowania do egzaminu maturalnego (ew. gimnazjalnego)

20.03.2019

Środa g. 15.15

· Rada Pedagogiczna

17.04.2019

Środa g.15.15

· klasyfikacja końcowa klas III LO

· opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły

22.05.2019

Środa g. 15.15

· Rada Pedagogiczna

17.06.2019

Poniedziałek g. 15.15

· klasyfikacja roczna klas I i II LO i II, III Gimnazjum