• Atom

   • VI Słupski Konkurs Chemiczny ,,ATOM”

    VI Słupski Konkurs Chemiczny ,,ATOM”

    23.04.2024 09:08

    18.04.2024 r. odbył się Międzywojewódzki Konkurs Chemiczny ,,Atom”. W konkursie brało udział 15 uczniów z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

    Uczniowie pisali konkurs przez 45 minut. Podczas gdy sprawdzane były prace konkursowe, uczestnicy konkursu rozwiązywali domino chemiczne i bawili się, tworząc swój niepowtarzalny slime.

    Następnie odbyło się podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów.

    I miejsce zajął Wojciech Żal z SP 1 w Ustce, II - Zofia Szenwald z SP 2 w Sławnie,

    a III - Maksymilian Krzyżek z SP 2 w Ustce.

    Gratulujemy wszystkim uczestnikom, szczególnie laureatom.

    Dziękujemy za miło spędzony czas podczas trwania konkursu.

     

    Grażyna Malczewska

   • REGULAMIN VI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego „ATOM” o tytuł Słupskiego Chemika

    21.11.2023 09:16
    REGULAMIN
    VI Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego „ATOM”
    o tytuł Słupskiego Chemika

     
    § 1
    CEL KONKURSU
    Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzanie jej wiedzy
    i umiejętności chemicznych oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań, integracja szkół
    podstawowych oraz lepsze przygotowanie uczniów do edukacji w szkołach ponadpodstawowych.
    § 2
    ORGANIZATOR KONKURSU
    Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku,
    76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 32, tel. (59) 84 24 894,
    e-mail: sekretariat@lo2.slupsk.pl
    § 3
    ADRESACI KONKURSU
    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
     
    § 4
    TEMATYKA KONKURSU
    Uczeń biorący udział w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym „ATOM” powinien wykazać się
    wiedzą chemiczną określoną treściami nauczania i wymaganiami opisanymi w podstawie
    programowej przedmiotu chemia dla szkół podstawowych.
    Zakres wiedzy i umiejętności będzie poszerzony o:
    - promieniotwórczość naturalna, przemiany jądrowe,
    - okres połowicznego rozpadu,
    - obliczenia stechiometryczne,
    - mol, objętość molowa gazów, liczba Avogadro.
    Wykaz literatury/podręczników:
    1. Podręczniki i zbiory zadań dla szkół podstawowych zatwierdzone przez MEN
    https://podreczniki.men.gov.pl/podreczniki/1
    2. Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Zakres podstawowy. Oficyna edukacyjna
    Krzysztof Pazdro
    3. M. Koszmider, K.M.Pazdro - 900 zadań od łatwych do trudnych. Oficyna Edukacyjna Pazdro
     
    § 5
    WARUNKI UCZESTNICTWA
    1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
    2. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
    osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie
    związanym z przeprowadzeniem konkursu.
    ,
    3. Nauczyciel z danej szkoły, z której uczniowie wyrażą chęć uczestnictwa w Konkursie, sporządza
    listę osób (maksymalnie 2 uczniów) biorących w nim udział (załącznik nr 1) i przesyła ją
    w formie elektronicznej według załączonego formularza zgłoszeniowego do 12 kwietnia 2024 r.
    na adres atom@lo2.slupsk.pl wraz z oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) ucznia
    biorącego udział w konkursie (załącznik nr 2). Załączniki należy wypełnić komputerowo lub
    pismem drukowanym.
    4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem Konkursu.
     
    § 6
    PRZEBIEG KONKURSU
    1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej.
    2. Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym
    im. Adama Mickiewicza w Słupsku i trwać będzie 45 minut.
    3. Prace uczniów ocenia komisja konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy konkursu pod przewodnictwem dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.
    4. Prace konkursowe zabezpiecza i przechowuje organizator konkursu.
    5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbędzie się o godzinie 11.45 w dniu konkursu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku.
    6. W czasie trwania Konkursu możliwe jest korzystanie z kalkulatorów prostych.
     
    § 7
    TRYB ODWOŁAWCZY
    1. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji
    konkursowej bez możliwości kopiowania.
    2. Odwołanie może być złożone osobiście w dniu konkursu. Odwołane powinno zawierać
    wskazanie, które fragmenty oceny są kwestionowane wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
    3. Posiadanie orzeczenia o dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii nie zmienia warunków udziału w konkursie.
    4. Choroba lub niedyspozycja zdrowotna w dniu konkursu nie może być podstawą składania
    odwołania.
    5. Odwołania będą rozpatrywane przez komisję konkursową, której decyzje będą ostateczne.
     
    § 8
    NAGRODY
    1. Dla każdego uczestnika Konkursu przewidziany jest dyplom.
    2. Dla laureata konkursu Słupski Chemik przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz Indeks Ucznia II LO.

    Pliki do pobrania:
    Regulamin wraz z załącznikami