• Skargi i wnioski

    • Procedura rozpatrywania skarg i wniosków

    • PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
     W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

     1. Skargi i wnioski w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Słupsku przyjmowane i załatwiane są w oparciu o następujące przepisy prawne:
      • Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
      • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
     2. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w sekretariacie szkoły każdego dnia w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30. Dyrektor szkoły w sprawie skarg i wniosków przyjmuje także w czwartki podczas dni otwartych szkoły w godzinach od 16.00 do 18.00.
     3. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@lo2.slupsk.pl, a także ustnie do protokołu.
     4. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez sekretariat szkoły.
     5. Kwalifikacja skarg i wniosków odbywa się stosownie do zawartej w nich treści, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
     6. Po zarejestrowaniu skargi Dyrektor Szkoły zleca sprawę do rozpatrzenia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.
     7. Skarga powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
     8. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego można pozostawić bez rozpoznania.