• Tesla

     • „Mała Olimpiada Fizyczna Tesla 2024” - wyniki

     • 22.04.2024 10:07
     • Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego  „Mała Olimpiada Fizyczna Tesla 2024”

       

      Laureaci Konkursu:

      1. Jan Unterschuetz S.P. nr 14 w Gdańsku, opiekun- p. Sławomir Kwiatkowski- 96%

      2. Flavio Postiglione S.P. w Siemianicach, opiekun- p. Sebastian Winsztal- 91%

      3. Danylo Chernysh S.P. nr 9 w Słupsku, opiekun- p. Agata Kolatowicz- 61%

       

      Finaliści Konkursu:

       

      4. Mateusz Rutkowski S.P. nr 14 w Gdańsku, opiekun- p. Sławomir Kwiatkowski

      5. Jan Kamiński S.P. w Głobinie, opiekun- p. Aleksandra Wolska

      6. Michał Żal S.P. 1 w Ustce

      7. Iga Stawasz S.P. w Siemianicach, opiekun- p. Sebastian Winsztal

      8. Adrianna Szeląg S.P. 5 w Słupsku

      9. A. Ł. S.P. STO w Słupsku (brak zgody RODO na publikację imienia i nazwiska)

      10. Bartłomiej Maciejczak S.P. w Damnicy, opiekun- p. Monika Przyborowska

      11. Lena Cyprych S.P. w Siemianicach, opiekun- p. Sebastian Winsztal

      12. Malwina Skowronek S.P. w Kwakowie

      13. Alicja Fudro S.P. 5 w Słupsku

      14. R.P. S.P STO w Słupsku (brak zgody RODO na publikację imienia i nazwiska)

       

     • więcej
     • Zadania do rozwiązania - Etap korespondencyjny

     • 01.03.2024 16:02
     • Rozwiązania zadań prześlij w kopercie na adres II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku lub przynieś osobiście do sekretariatu szkoły. Nie zapomnij dołączyć zgody RODO dla siebie i ewentualnie opiekuna naukowego.

      Plik do pobrania:
     • więcej
     • Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

     • 21.11.2023 09:12
     • Regulamin
      Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych
      Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

      I. Postanowienia ogólne:
      1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama
      Mickiewicza
      2. w Słupsku, zwane dalej „organizatorem".
      3. Zadania będą oceniane przez Komisję Małej Olimpiady Fizycznej, zwaną dalej
      „komisją".
      4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

      II. Cele konkursu:
      1. Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk
      fizycznych wśród uczniów szkół podstawowych.
      2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy oraz pogłębiania zainteresowań
      naukami ścisłymi.
      3. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy fizycznej.
      4. Motywowanie do nauki uczniów uzdolnionych.
      5. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

      III. Uczestnicy Olimpiady
      1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych szczególnie
      zainteresowanych fizyką.
      2. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
      dobrowolne.

      IV. Komisja Małej Olimpiady Fizycznej
      1. Członkami Komisji są osoby powołane przez organizatora:
      ― przewodniczący
      ― członkowie.

      V. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
      Tematyka zadań konkursowych wykracza poza program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

      VI. Harmonogram Olimpiady
      1. Etap korespondencyjny trwa od 01 marca do 29 marca 2024 r. Zadania do rozwiązania zostaną umieszczone na stronie www.lo2.slupsk.pl (zakładka konkursy).
      2. Uczestnicy dostarczają rozwiązania zadań etapu korespondencyjnego w zamkniętej kopercie, do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 32; 76-200 Słupsk- osobiście lub drogą pocztową (z dopiskiem: „Tesla”).
      3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - strona internetowa konkursu: www.lo2.slupsk.pl (zakładka konkursy) do 03 kwietnia 2024 r.
      4. Etap finałowy odbędzie się 12 kwietnia 2024r. (piątek).

      VII. Organizacja konkursu
      1. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, zgłaszają się 12 kwietnia 2024 r. (o godzinie 14.15, sala 116) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, linijkę i przybory do pisania oraz kalkulator. Etap finałowy składać się będzie z zadań otwartych oraz testu wyboru.
      2. Wyniki końcowe konkursu zostaną ogłoszone 19 kwietnia 2024 r., na stronie internetowej szkoły. Laureat I miejsca otrzyma Indeks Ucznia II LO. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

      VIII. Regulamin części korespondencyjnej Olimpiady
      1. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania otwarte. Treść zadań podana zostanie na stronie internetowej konkursu: www.lo2.slupsk.pl od 02 marca 2024 r.
      2. Za każde zadanie otwarte można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
      3. Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań uwzględniające inny tok rozumowania, niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane maksymalną liczbą punktów.
      4. Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił.
      5. Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.
      6. O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje przewodniczący olimpiady.

      IX. Przepisy końcowe
      1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
      2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu

      Pliki do pobrania:
      Regulamin z załącznikami
       
     • więcej