• Czy znasz język ojczysty?

     • Konkurs Czy znasz język ojczysty? rozstrzygnięty
     • Konkurs Czy znasz język ojczysty? rozstrzygnięty

     • 22.04.2024 10:36
     • 19 kwietnia przeprowadzony został w naszej szkole
      XIII Wojewódzki Konkurs Polonistyczny dla
      Uczniów Szkół Podstawowych

       „Czy znasz język ojczysty?”.
       
      Tego dnia gościliśmy w gmachu II LO 20 uczestników z Głobina, Kawkowa, Darłowa, Nowej wsi Lęborskiej, Siemianic oraz Słupska. Zadanie uczestników polegało na rozwiązaniu testu sprawdzającego ich wiedzę z zakresu poprawności i kultury języka polskiego.
      Miło nam stwierdzić, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wysokim poziomem wiedzy o języku polskim oraz umiejętnością sprawnego posługiwania się nim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

      Komisja konkursowa w składzie: Kinga Mielczarek, Bożena Gajdzis oraz Iwona Płóciennik po sprawdzeniu prac uczestników wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:
      I miejsce oraz Indeks II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku
      Flavio POSTLIGLIONE - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach   

      II miejsce
      Iga STAWASZ - Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Siemianicach  

      III miejsce
      Justyna MAJEWSKA - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsk

      Choć nasze przedsięwzięcie miało formę konkursu, która przecież wiąże się z pojęciem rywalizacji, pragniemy podkreślić, że wszyscy uczestnicy okazali się zwycięzcami. Ich sukces polega na samym rozumienia, iż język jest naszym wspólnym dobrem, a umiejętność posługiwania się tym wyjątkowym narzędziem w sposób rozumny i świadomy należy do naszych obowiązków.
      Przy organizacji konkursu nieoceniona okazała się pomoc naszych uczennic: Mai Rybak, Wiktorii Szokalskiej, Agnieszki Korycik, Anieli Buńkowskiej oraz Nadii Korotusz. Bardzo dziękuję dziewczętom za zaangażowanie.

      Osobom nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Iwona Płóciennik
     • więcej
     • REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO Czy znasz język ojczysty?

     • 21.11.2023 09:15
     • REGULAMIN
      XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO
      Czy znasz język ojczysty?

      ORGANIZATOR KONKURSU
      II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

      ODBIORCY
      Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

      CHARAKTERYSTYKA
      Konkurs jest jednoetapowy.
      Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (zadania zamknięte i otwarte).
      Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi zadaniami pozwalającymi na wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i poprawiania błędów językowych.
      Zadania są tak dobrane, że odzwierciedlają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - uczniowie muszą ocenić poprawność nagminnie używanych zwrotów, popisać się znajomością ortografii, frazeologii, fleksji, składni i leksyki.

      CELE
      − rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym,
      − stworzenie możliwości doskonalenia językowego,
      − uświadomienie uczniom potrzeby troski o piękno polszczyzny,
      − propagowanie wiedzy z zakresu poprawności i kultury języka,
      − umożliwienie pogłębiania przez uczniów indywidualnych zainteresowań językowych,
      − stworzenie warunków do intelektualnego wysiłku i dobrze pojętej rywalizacji między uczniami.

      ZAKRES TREŚCI
      Zagadnienia poprawnościowe dotyczące każdego z poziomów struktury współczesnego języka
      polskiego (problemy słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, leksykalne, stylistyczne i ortograficzne) opracowane zgodnie z następującymi pozycjami:
      - Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski,
      Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
      - Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

      ZASADY UCZESTNICTWA
      1. Do udziału w konkursie uprawnia szkołę złożenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1)
      2. Jedna szkoła może zgłosić najwyżej trzy osoby.
      3. Sposób wyłaniania reprezentantów szkoły jest dowolny (decyzja dyrektora, wewnątrzszkolny
      sprawdzian, inne).
      4. Uczestnicy muszą mieć ze sobą podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych (załącznik nr 2) oraz legitymacje szkolne.

      TERMINY I MIEJSCE
      1. Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: iwona.plociennik@lo2.slupsk.pl do 12 kwietnia 2024 r.
      2. Konkurs odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w budynku II LO w Słupsku, ul. Mickiewicza 32 (sala 212).
      3. Rozpoczęcie konkursu – godz. 10.00, zakończenie – godz. 11.00.
      4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu około godz. 12.00.
      5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl/ do dnia
      23 kwietnia 2024 r.

      NAGRODY
      1. Laureat I miejsca otrzyma dyplom, nagrodę rzeczowa oraz Indeks Ucznia II LO.
      2. Laureaci II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      JURY
      1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów.
      2. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury.
      3. Jury ma prawo zdyskwalifikować uczestnika za nieprzestrzegania zasad uczciwej rywalizacji.
      4. Jury konkursowe rozstrzyga wszelkie kwestie sporne wynikłe w czasie trwania konkursu,

      KOORDYNATOR KONKURSU
      Iwona Płóciennik
      Informacji udziela: Iwona Płóciennik (tel. 501723090, email: Iwona.Plociennik@lo2.slupsk.pl

      Pliki do pobrania:
      Regulamin wraz z załącznikami
     • więcej