• Inf. maturalna

    • Informacja dla absolwentów szkoły

    • Informacja dla absolwentów szkoły dotycząca zasad elektronicznego wypełniania deklaracji maturalnych

     1. Deklaracje ponownego zdawania egzaminu lub podwyższania wyniku matury składa się wyłącznie za pomocą platformy internetowej planer.edu.pl. Deklaracje wypełnione ręcznie nie będą przyjmowane.
       
     2. Link prowadzący do strony wypełniania deklaracji https://deklaracja.edu.pl/2263011311I.
      Nie należy robić tego samodzielnie z głównej strony programu, gdyż takie deklaracje nie zostaną włączone do zbioru danych szkoły.
     3. Za poprawność wprowadzonych danych osobowych oraz właściwy wybór przedmiotów odpowiada wyłącznie absolwent.
       
     4. Jako nazwę oddziału absolwenci wpisują „1”, a jako numer w dzienniku „01”.
       
     5. Po wypełnieniu deklaracji należy ją wydrukować i podpisać, a następnie przynieść do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres szkoły listem poleconym. Deklaracja nie dostarczona do szkoły nie zostanie zatwierdzona w systemie i nie będzie skutkowała przystąpieniem do egzaminu.
       
     6. Absolwenci mogą dokonywać zmian w deklaracji poprzez ponowne ich wypełnienie i przesłanie do szkoły. Ponownie wydrukowane deklaracje musza dotrzeć do szkoły do dnia określonego w harmonogramie egzaminów CKE jako ostateczny termin ich składania (7. lutego 2020 r.). Na papierowej wersji deklaracji należy wpisać ręcznie wprowadzone zmiany w stosunku do wersji poprzedniej i potwierdzić je podpisem.