• Stowarzyszenia

   • SSIWP

    27.10.2023 08:56
    STOWARZYSZENIA SZKÓŁ INNOWACYJNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

    Pliki do pobrania:
   • Stowarzyszenie Szkół Aktywnych

    27.10.2023 09:01

    Stowarzyszenie Szkół Aktywnych jest organizacją skupiającą najznakomitsze szkoły w Polsce połączone ideą innowacyjności i wymiany doświadczeń.

    Stowarzyszenie Szkół Aktywnych działa w ramach federacji zawartej z Towarzystwem Szkół Twórczych i Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, zachowując wewnętrzną samodzielność.
    Celem federacji jest wspólna troska o dobro uczniów, nauczycieli i szkół oraz wzajemne wspieranie się w realizacji celów wynikających z odpowiednich zapisów statutowych trzech stowarzyszeń.

   • Towarzystwo Szkół Twórczych

    27.10.2023 09:03

    Towarzystwo powstało z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej oraz dyrektorów liceów ogólnokształcących, którzy w latach 1983-1989, w wyniku oddolnych inicjatyw nauczycielskich, nawiązali stałą współpracę w zakresie udoskonalania metod nauczania i wychowania młodzieży.

    Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o Systemie Oświaty oraz postanowień niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną nadaną decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 24 stycznia 1990 roku RTS 624.

     

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Towarzystwo Szkół Twórczych, zwane dalej Towarzystwem lub w skrócie TST, działa na terenie całego kraju - w każdym z województw.

    2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa 01-922, ul. Conrada 21/78.

    3. Towarzystwo ma prawo używania znaków, odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

    4. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

    5. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych TST może zawierać porozumienia o współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, o tym samym lub podobnym profilu działania, w tym z : uczelniami wyższymi. Samorządami terytorialnymi. Ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Kuratoriami Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej i innymi.