• Konkurs Literacki im. A. Mickiewicza

     • REGULAMIN XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

     • 20.11.2023 13:04
     • REGULAMIN
      XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
      IM. ADAMA MICKIEWICZA

       
      1. Do konkursu zapraszamy każdego ucznia szkoły ponadpodstawowej i szkoły podstawowej
      w kraju.

      2. Do 16. marca 2024 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach,
      nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3 utworów) lub utwór pisany prozą
      (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.

      3. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu znormalizowanego
      (czcionka – 12, odstęp 1,5).

      4. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimem – nie rysunkiem) autora.

      5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze
      • imię, nazwisko
      • adres autora
      • numer telefonu autora
      • adres mailowy autora
      • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
      • adres mailowy nauczyciela prowadzącego
      • nazwa szkoły
      • adres szkoły
      • numer telefonu do szkoły
      • adres mailowy placówki

      6. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej dużej kopercie z napisem „Konkurs
      Literacki im. Adama Mickiewicza”
      oraz w zależności od wybranej kategorii dopisać –
      POEZJA/PROZA.

      7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku
      http://lo2.slupsk.pl/ - do 05. kwietnia 2024r.

      8. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

      9. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego
      wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

      10.Rodzice/opiekunowie prawni ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń wyrażają / nie
      wyrażają zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów realizacji konkursu,
      opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły organizatora:
      http://lo2.slupsk.pl/

      11.W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, informację tę należy również zaznaczyć
      w załączonym do regulaminu druku.

      12.Adres do korespondencji :
      II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
      76-200 Słupsk ul. Mickiewicza 32 z dopiskiem:
      Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza

      13.Osoby odpowiedzialne za konkurs: Bożena Gajdzis i Dorota Kłos

      14.Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: bozena.gajdzis@lo2.slupsk.pl

      Pliki do pobrania:
      Regulamin oraz zgoda
     • więcej