• Regulamin

    • REGULAMIN RADY RODZICÓW

    • II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku 
     zatwierdzony Uchwałą nr 1 /2021 z dnia 28 września 2021 roku

     Załącznik do Uchwały Nr 1/2021 z dnia 28.09.2021
     Rady Rodziców Szkoły: II LO
     w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

     Regulamin

     Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku

     Rozdział I

     Postanowienia ogólne

     § 1

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. Szkole – należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku

     2. Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,

     3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,

     4. Radzie – należy przez to rozumieć radę rodziców szkoły,

     5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,

     6. Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,

     7. Przewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, sekretarza i skarbnika rady rodziców,

     8. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium rady rodziców,

     9. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć komisję rewizyjną rady rodziców,

     10. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,

     11. Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego.

     Rozdział II

     Cele i zadania Rady

     § 2

     Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu
     i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

     Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

     1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

     2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

     3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego
      oraz Statutu,

     4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

     5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

     6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

       

     Rozdział III

     Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

     § 3

     1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły jest Zebranie Klasowe.

     2. Zebranie Klasowe wybiera spośród siebie, w tajnych wyborach, z nieograniczonej liczby kandydatów Radę Klasową, składającą się z co najmniej 3 osób.

     3. Zebranie Klasowe, podczas którego dokonuje się wyboru Rady Klasowej prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako Przewodniczący Zebrania Klasowego.

     4. Kandydatów do Rady Klasowej zgłaszają rodzice uczestniczący w Zebraniu Klasowym.
      Do zgłoszenia kandydatury osoby nieobecnej na Zebraniu Klasowym należy dołączyć
      jej pisemną zgodę.

     5. Dla przeprowadzenia wyborów Zebranie Klasowe wybiera, co najmniej dwuosobową Komisję Skrutacyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, sporządza protokół z przebiegu głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

     6. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście
      do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków Rady Klasowej przewidzianych do wybrania.

     7. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zebranie Klasowe.

     8. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wskazanym przez Zebranie Klasowe.

     9. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego Zebrania Klasowego
      w przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie lub na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
      z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.

     10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w ust. 2 – 8.

     § 4

     1. Na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym Rada wybiera w głosowaniu jawnym:

     • Prezydium

     • Komisję Rewizyjną

     1. W skład Prezydium, którego liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:

     1. Przewodniczący

     2. Sekretarz

     3. Skarbnik

     4. 1-2 Członków.

     1. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność Rada określa w uchwale, wchodzą:

     1. Przewodniczący

     2. 1-2 Członków.

     § 5

     1. Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
     z ich kompetencjami.

     • Zebrania zwyczajne Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek ¼ członków Rady
      oraz na wniosek Dyrektora, z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dyrektor nie później niż do końca września każdego roku.

     • O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady
      w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

     • W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne
      po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej na dzień przed terminem zebrania.

     • Tryb zwoływania zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych określają
      te organy.

     • Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.

     • Zebrania Rady są protokołowane. Rady Klasowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.

     • W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.

     Rozdział IV

     Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

     § 6

     Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw.

     Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

     Do kompetencji Rady należy w szczególności:

     1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
      oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

     2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

     3. opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,

     4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
      lub wychowania,

     5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

     6. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich
      o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
      i dyplomowanego,

     7. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju,

     8. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,

     9. występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

     10. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,

     11. wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,

     12. uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,

     13. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

     14. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.

     § 7

     Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
     z wyłączeniem spraw wymienionych w § 6 ust. 3 pkt. 2, 5 – 13.

     Do podstawowych zadań Prezydium należy:

     1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

     2. realizacja preliminarza Rady,

     3. wykonywanie uchwał Rady,

     4. koordynowanie prac Rad Klasowych,

     5. nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,

     6. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.

     Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

     W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj Członkowie Prezydium: Przewodniczący lub Skarbnik/Sekretarz.

      

     § 8

     • Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

     • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

     1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium
      pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

     2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

     3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Prezydium Rady,

     4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

     • Komisja Rewizyjna może działać poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej trzech osób, powoływanych na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

     • Członkowie zespołu kontrolnego mają prawo żądania od Członków Prezydium i osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

     • Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium, Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych.

     § 9

     • Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz

     • Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Prezydium, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Prezydium.

     • W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

     § 10

     • Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.

     • Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.

     • Uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej i Prezydium podpisuje osoba protokołująca
      i Przewodniczący.

     • Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

       

     Rozdział V

     Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

     § 11

     • Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.

     • Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.

     • Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:

     a) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium w danej klasie,

     b) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,

     c) występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady oraz opiniowanie projektów jej uchwał,

     d) informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Prezydium, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,

     e) zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy
     lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,

     f) składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.

     Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

      

     Rozdział VI

     Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

     § 12

     • Źródłem funduszy Rady są:

     1. dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,

     2. dotacje,

     3. dochody z innych źródeł.

     Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami.

     • Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

     1. Dyrektor

     2. Rada Pedagogiczna

     3. Wychowawcy klas

     4. Rady Oddziałowe

     5. Samorząd Uczniowski.

     § 13

     • Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.

     • W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.

     • W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

     § 14

     Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.

     o rachunkowości (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791,1089).

     § 15

     Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
     z obowiązującymi przepisami.

      

     Rozdział VII

     Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

     § 16

     Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia,
     po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.

     § 17

     Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia: 23.10.2019

     § 18

     Regulamin wchodzi w życie z dniem: 28.09.2021

     § 19

     Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym 76-200 Słupsk, ul. Mickiewicza 32”

      Słupsk dn.28.09.2021