• Matura

    • Uwaga !!!

    • Tegoroczni maturzyści, zachęcamy do regularnego odwiedzania Librusa.

     Tam wszystkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu.

      

     Składanie deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego przez absolwentów z lat ubiegłych

     1. Każdy zdający absolwent może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej (Deklaracja A do pobrania ze strony OKE w Gdańsku) albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. W przypadku złożenia deklaracji w obu postaciach za wiążącą będzie uznawana deklaracja złożona jako pierwsza.
     2. Absolwenci z lat ubiegłych zdają egzamin w formule roku 2015 lub zdający od roku 2023 egzamin w nowej formule.
     3. Deklarację w postaci elektronicznej (e-deklarację) zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.
     4. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.
     5. Jeżeli wraz z deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologicznopedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., i chce złożyć e-deklarację, wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.
     6. Absolwent danej szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a) do 15 stycznia 2024 r.; dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.
     7. Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły lub dyrektora OKE (w przypadku zdających bez szkoły macierzystej) w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO