• Tesla

    • Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

    • 21.11.2023 09:12
    • Regulamin
     Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych
     Mała Olimpiada Fizyczna „Tesla"

     I. Postanowienia ogólne:
     1. Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Adama
     Mickiewicza
     2. w Słupsku, zwane dalej „organizatorem".
     3. Zadania będą oceniane przez Komisję Małej Olimpiady Fizycznej, zwaną dalej
     „komisją".
     4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

     II. Cele konkursu:
     1. Doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu nauk
     fizycznych wśród uczniów szkół podstawowych.
     2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy oraz pogłębiania zainteresowań
     naukami ścisłymi.
     3. Podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy fizycznej.
     4. Motywowanie do nauki uczniów uzdolnionych.
     5. Motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

     III. Uczestnicy Olimpiady
     1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych szczególnie
     zainteresowanych fizyką.
     2. Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie
     dobrowolne.

     IV. Komisja Małej Olimpiady Fizycznej
     1. Członkami Komisji są osoby powołane przez organizatora:
     ― przewodniczący
     ― członkowie.

     V. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
     Tematyka zadań konkursowych wykracza poza program nauczania fizyki w szkole podstawowej.

     VI. Harmonogram Olimpiady
     1. Etap korespondencyjny trwa od 01 marca do 29 marca 2024 r. Zadania do rozwiązania zostaną umieszczone na stronie www.lo2.slupsk.pl (zakładka konkursy).
     2. Uczestnicy dostarczają rozwiązania zadań etapu korespondencyjnego w zamkniętej kopercie, do sekretariatu II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 32; 76-200 Słupsk- osobiście lub drogą pocztową (z dopiskiem: „Tesla”).
     3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu finałowego - strona internetowa konkursu: www.lo2.slupsk.pl (zakładka konkursy) do 03 kwietnia 2024 r.
     4. Etap finałowy odbędzie się 12 kwietnia 2024r. (piątek).

     VII. Organizacja konkursu
     1. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego, zgłaszają się 12 kwietnia 2024 r. (o godzinie 14.15, sala 116) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Słupsku przy ul. A. Mickiewicza 32. Uczniowie powinni mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, linijkę i przybory do pisania oraz kalkulator. Etap finałowy składać się będzie z zadań otwartych oraz testu wyboru.
     2. Wyniki końcowe konkursu zostaną ogłoszone 19 kwietnia 2024 r., na stronie internetowej szkoły. Laureat I miejsca otrzyma Indeks Ucznia II LO. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

     VIII. Regulamin części korespondencyjnej Olimpiady
     1. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania otwarte. Treść zadań podana zostanie na stronie internetowej konkursu: www.lo2.slupsk.pl od 02 marca 2024 r.
     2. Za każde zadanie otwarte można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
     3. Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań uwzględniające inny tok rozumowania, niż podane w kryteriach rozwiązania jest oceniane maksymalną liczbą punktów.
     4. Jeśli w rozwiązaniu uczeń popełnił i konsekwentnie używał błędnego wyniku do dalszych obliczeń, ale wykonane przez ucznia czynności są zgodne lub równoważne z tymi, które należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, to za niepoprawnie wykonaną czynność nie przyznajemy punktów, natomiast pozostałą część zadania punktujemy tak jakby błąd nie wystąpił.
     5. Nie będą przyznawane punkty, jeśli uczeń zastosuje błędną metodę.
     6. O przyznaniu odpowiedniej liczby punktów (w wątpliwych przypadkach) decyduje przewodniczący olimpiady.

     IX. Przepisy końcowe
     1. Uczniowie oraz ich opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
     2. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
     3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu

     Pliki do pobrania:
     Regulamin z załącznikami
      
    • Wróć do listy artykułów