• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

    • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
     Strona szkoły znajdująca się pod adresem http://lo2.slupsk.pl/ .

     Data publikacji strony internetowej: 01.09.1998 r.
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2023 r.

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
     • Część zdjęć z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • Część dokumentów w PDF nie jest dokumentami edytowalnymi

     Włączanie Menu Dostępności i skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
     Strona posiada dodatkowe menu wspomagające dostępność cyfrową. Menu może zostać włączone za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U lub przez kliknięcie ikony menu dostępności, która pojawia się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności należy odczekać chwilę, aż moduł wczyta się w całości.

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 12.02.2020 r.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Żuk, e-mail: waldemar.zuk@lo2.slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (59) 84 24 894. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury odwoławczej

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

     Dostępność architektoniczna

     Budynek szkoły nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
     Przed głównym wejściem znajdują się schody, natomiast przy tylnym wejściu znajduje się wysoki próg. Po wejściu do budynku w obu przypadkach znajdują się schody. Budynek nie posiada podjazdów, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
     Od frontu budynku (wejście główne) znajdują się 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym, jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu.