• Wojewódzki Konkurs Recytatorski

     • REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

     • 23.01.2024 09:36
     • REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
      „Nasza Niepodległa”
      Mickiewicz – 100 lat dla Niepodległej

       
      I. ORGANIZATOR KONKURSU
      II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

      II. ODBIORCY
      Uczniowie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej województwa pomorskiego.

      III. CZAS I MIEJSCE KONKURSU
      5 marca 2024 roku, godzina 11.00, aula II LO w Słupsku.
      Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu Konkursu po jego zakończeniu.
      Wyniki zostaną również podane na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl

      IV. CELE KONKURSU
      o Celebrowanie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
      o Realizacja statutowych celów związanych z patriotyczno – obronnym
      oddziaływaniem wychowawczym na młodzież
      o Kultywowanie patriotycznych postaw i tradycji narodowych wśród
      młodzieży
      o Popularyzowanie polskiej poezji patriotycznej
      o Rozwijanie wrażliwości patriotycznej
      o Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej:
      językowej i historycznej

      V. CHARAKTERYSTYKA KONKURSU
      Zadaniem uczniów będzie recytacja jednego utworu poetyckiego bądź pieśni patriotycznej
      polskiego twórcy o tematyce patriotycznej (dowolny czas powstania). Czas recytacji nie może
      przekroczyć 5 minut. Konkurs jest jednoetapowy.

      VI. ZASADY UCZESTNICTWA
      o Do udziału w konkursie uprawnia szkołę złożenie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1).
      o Jedna szkoła może zgłosić najwyżej trzy osoby.
      o Sposób wyłaniania reprezentantów szkoły jest dowolny (eliminacje szkolne, wskazania
      polonistów, inne).
      o Uczestnicy muszą posiadać zgody na udział w konkursie, zgody na przetwarzanie
      danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz legitymacje szkolne.
      o Koordynator szkolny przesyła Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 danego ucznia na
      adres email kinga.mielczarek@lo2.slupsk.pl do 23 lutego 2024 roku.

      VII. NAGRODY
      Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      VIII. JURY
      o Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatorów.
      o Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury.
      o Jury konkursowe rozstrzyga wszelkie kwestie sporne wynikłe w czasie trwania
      konkursu.

      IX. KOORDYNATOR KONKURSU
      dr Kinga Mielczarek
      Informacji udziela: Kinga Mielczarek kinga.mielczarek@lo2.slupsk.pl - w temacie
      wiadomości proszę wpisać Konkurs - Mickiewicz – 100 lat dla Niepodległej

      Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego 2024 r.

      Pliki do pobrania:
     • więcej